Α. Εγγραφές
Ø  Σύνταξη υπηρεσιακού σημειώματος εγκρίσεως (αποδοχής) μετεγγραφής στο σχολείο.
Συντάσσεται ,πρωτοκολλείται και αποστέλλεται στο σχολείο όπου φοιτά ο μαθητής μέσω του κηδεμόνα του.
Ø  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 περί κηδεμονίας του μαθητή
Ø  Βεβαίωση εργασίας του μαθητή
Εγκύκλιος 232/1/32/Γ2/1082/30-06-1982 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Απαντούμε … και σας πληροφορούμε τα εξής:
1) Στο Γυμνάσιο, όπου η φοίτηση είναι υποχρεωτική (Π.Δ.731/81), οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα μέχρι να συμπληρώσουν το 16o έτος της ηλικίας τους.
2) Στην περίπτωση που μαθητές Γυμνασίου με την αυτεπάγγελτη εγγραφή τους στην πρώτη Τάξη δεν εμφανιστούν καθόλου στο σχολείο, οφείλουν οι Δ/ντες των Γυμνασίων να ενημερώσουν εγγράφως τους γονείς τους για το υποχρεωτικό της φοιτήσεως στο Γυμνάσιο.
Τα γυμνάσια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά γυμνάσια γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.
Π.Δ. 104/1979 , Άρθρο 8, Παρ.  12.
Για την εγγραφή μαθητή σε εσπερινό γυμνάσιο ή λύκειο γενικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή της υπηρεσίας που εργάζεται ο μαθητής ή αν πρόκειται για μαθητή που ασχολείται σε δική του επαγγελματική εργασία βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι ο μαθητής στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται βιοποριστικά.”
  Η παρ. 12 αντικαταστάθηκε όπως παρατίθεται μέσα σε “ ” με την παρ. 2 του άρθρου 5 της ΥΠΕΠΘ ΣΤ 5/71/1-12-86 (ΦΕΚ 834Β΄/86)
A.1. Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών
91109/Γ2/10-07-2008 ,YΠΕΠΘ
ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων »
1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/98 για την εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου απαιτείται μεταξύ άλλων και πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για την εγγραφή μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύουν τα άρθρα 8,9,10 του Π Δ. 104/79.
Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επισημαίνει την ανάγκη διευκόλυνσης της εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Επίσης, οι μαθητές οι οποίοι είναι κάτοχοι των ειδικών δελτίων ταυτότητας ομογενών δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν άλλη βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την απόδειξη των ατομικών τους στοιχείων.

Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  (Π.Δ. 104/1979, ΑΡΘΡΟ 16)

Προθεσμία μετεγγραφών
Π.Δ. 376/1993, Άρθρο 35, Παρ.1. Οι πάσης φύσεως μετεγγραφές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους.
Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε. στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου.

 B.2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ –  (Π.Δ. 104/1979, ΑΡΘΡΟ 17)

Σύνταξη υπηρεσιακού σημειώματος εγκρίσεως μετεγγραφής για την άμεση αποχώρηση του , μόλις παραληφθεί το σημείωμα μετεγγραφής του σχολείου στο οποίο προορίζεται να φοιτήσει ο μαθητής
Το Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή φωτοτυπείται ή αντιγράφεται σε νέο Δελτίο το οποίo φυλάσσεται.

 2.ΦΟΙΤΗΣΗ –ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Υπεύθυνοι καθηγητές

Εγκύκλιος 18726/22-02-1978 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΚΕΦ. Α` Παρ. 11
Οι διευθυντές ορίζουν υπεύθυνο καθηγητή για κάθε τάξη ή τμήμα τάξεως, οοποίος θα ελέγχει τη φοίτηση των μαθητών του τμήματος του, καταχωρίζει τις απουσίες τους στα βιβλία απουσιών και θα συνοδεύει την τάξη κατά κανόνα στις εκδρομές και στις μορφωτικές επισκέψεις της.
ΚΕΦ. Γ` Παρ. 9
Ως υπεύθυνοι καθηγητές, παραλαμβάνουν, με δική τους ευθύνη, τα Δελτία απουσιών και τα διάφορα δικαιολογητικά απουσίας των μαθητών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους στο τέλος κάθε τριμήνου ή και ολόκληρου του διδακτικού έτους και καταχωρίζουν στα οικεία βιβλία τις απουσίες αυτών.
Εγκύκλιος Γ2/2651/1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
εδ. θ`) Στη συνεδρία για το αποτέλεσμα λόγω της τακτικής ή όχι φοίτησης του μαθητή, στο τέλος του χρόνου, γίνεται ειδική (ξεχωριστή) πράξη για τους μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου γ` της §2 του Αρ.2 και στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της §3 του ιδίου άρθρου (κατ` εξαίρεση … κοσμιωτάτη)
Παρ 3. εδ. στ`) Τα δικαιολογητικά γενικώς δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι ή πράξεις που αποδεικνύουν ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν είναι αληθείς.
εδ. η`) Τέλος, κάθε τρίμηνο συντάσσεται πράξη για τη φοίτηση των μαθητών (απουσίες που δικαιολογούνται από τον κηδεμόνα, απουσίες που δικαιολογούνται από γιατρό κτλ.)
1. Νομικό πλαίσιο Φοίτησης μαθητών :
Π.Δ. 294/79,ΑΡΘΡΟ 21, Π.Δ. 104/79 ΑΡ. 20,21,23, 25 , Π.Δ. 485/83 ΑΡ. 2, 3
Π.Δ. 191/92 ΑΡ.1 , §3 ΚΑΙ ΑΡ.2, Π.Δ. 185/90 ΑΡ. ΜΟΝΟΝ, §1
Γ/1301/27-3-80 (Απουσίες εκδρομών),
Γ2/2930/20-10-1983(Δικαιολόγηση μεμονωμένων απουσιών από Δ/ντη)
Ε3/443/14-5-84, ( απουσίες εορταστικών εκδηλώσεων)
Ε3/1108/15-02-1985, ( δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν απουσίες τριών ημερών λόγω ποινής)
Ε3/288/13-5-1985 , (ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ)
232.2/38/Γ2/3239/14-11-85 Δ/γή ΥΠΕΠΘ, (Απουσίες μαθητών ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ σχολείων)
Γ2/2004/16-5-91 , ( ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ)
Γ2/4965/7-11-91,( απουσίες από τις εκδρομές ή σχολικό περίπατο όταν έχει προσκομισθεί θετική/αρνητική δήλωση του κηδεμόνα)
Γ2/5098/18-9-92 , (απουσίες ωριαίων αποβολών εάν δεν καταχωρούνται στο βιβλίο ποινών δεν υπολογίζονται)
Γ2/6870/03-12-1996( απεργία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς).
Π.Δ.104/79 Αρ.24 (Όπως αντικαταστάθηκε με το Αρ.2 Π.Δ.485/83)
§1.Η φοίτηση όλων των μαθητών των σχολείων της Μέσης Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκ/σης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή ελλειπής ή ανεπαρκής με βάση το, κατά την §5 του Αρ.23 του Π.Δ. 104/79 και του Αρ.26 του Π.Δ.294/79, γενικό σύνολο των απουσιών, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την , μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
§2. (Όπως διαμορφώθηκε με το Αρ.5 §5 του Π.Δ.54/84 και τη Γ2/2209/18-03-1998 ΦΕΚ 314 τ.Β΄ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Αρ.3 §3 του παρόντος Π.Δ.
γ) Κατ’ εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκεί τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τέσσερις (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες που είναι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15)και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του εδαφίου δ του άρθρου 1 του Π.Δ 294/80 : «Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησης μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί τυγχάνουν πρωταθλητές, οι δε απουσίες των οφείλονται εις την συμμετοχή τους σε Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».
Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

3.Δικαιολόγηση  Απουσιών

Φοίτηση  μαθητών  Γ2/2051/29.9.83 –ΥΠΕΠΘ
«Τρόπος καταχώρησης των απουσιών στο βιβλίο πράξεων με ειδική πράξη».
Στο τέλος κάθε τριμήνου συντάσσεται πράξη για τη φοίτηση των μαθητών (απουσίες που δικαιολογούνται από τον Κηδεμόνα, απουσίες που δικαιολογούνται από γιατρό κλπ)
Αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων και πριν από κάθε γραπτή, προαγωγική ή απολυτήρια εξέταση, ο Σ.Δ σε συνεδρία αποφασίζει ποιοι από τους μαθητές οφείλουν να επαναλάβουν τα μαθήματα όλων των τριμήνων στα οποία φοίτησαν κατά το τρέχον έτος, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. (Π.Δ. 294/79,άρθρο 49, ΦΕΚ. Α΄87/28-4-79)
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών έχουν εξολοκλήρου την ευθύνη για τη φοίτηση των μαθητών, γι αυτό πρέπει:
1.   Να φέρνουν οι ίδιοι στο σχολείο βεβαίωση γιατρού ή δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος , όταν ο μαθητής απουσίασε περισσότερο από δύο (2) μέρες για λόγους υγείας, για να δικαιολογηθούν οι απουσίες. Τη βεβαίωση αυτή υποβάλλουν με αίτησή τους για να καταχωρισθεί απαραίτητα στο πρωτόκολλο.
1.Να φέρουν οι ίδιοι ενυπόγραφο σημείωμα για την απουσία μέχρι δύο (2) ημερών από το σχολείο του μαθητή για ασθένεια ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Ο Κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για τις απουσίες του μαθητή, μιας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου.
Ο κηδεμόνας με δικά του ενυπόγραφα σημειώματα, μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημερών απουσία για όλο το σχολικό έτος.
Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρωτοκολλούνται απαραιτήτως στο κανονικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η ιατρική βεβαίωση ή το σημείωμα πρέπει να προσκομισθούν στο σχολείο, το αργότερο μέχρι δέκα (10) μέρες, μετά την επάνοδο του μαθητή.
Αν ο Σύλλογος των Καθηγητών γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή, δεν δεσμεύεται με τα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό της φοίτησης του.
Γ 2/2930/20-10-1983 ΥΠ .Ε .Π .Θ .
1. Απουσίες µεµονωµένες ή συνεχείς µέρους του ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου , µπορούν να δικαιολογηθούν µόνο αν πραγµατοποιήθηκαν µε την άδεια του Διευθυντή του σχολείου . Στη περίπτωση αυτή ο Διευθυντής του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ηµερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τµήµατος.

4. Καταχώρηση  ή   μη  απουσιών  μαθητών

(Γ/1301/27-3-80 ΥΠΕΠΘ)
·         Στην περίπτωση σχολικού περιπάτου που πραγματοποιείται πεζή οι απουσίες υπολογίζονται για τις ώρες που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
·          Όταν όμως πραγματοποιείται, σχολικός περίπατος ή εκπαιδευτική επίσκεψη ή ημερήσια εκδρομή, και η μετακίνηση απαιτεί μεταφορικό μέσο, δεν καταχωρίζονται οι απουσίες σε όσους προσκομίσουν αρνητική δήλωση για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στην εκδρομή.
·         Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιου μαθήματος, λόγω απουσίας του καθηγητή, οι απόντες μαθητές θα παίρνουν κανονικά τις απουσίες, εφόσον η τάξη ή το τμήμα τους απασχολήθηκε από άλλο Καθηγητή, με την προϋπόθεση ότι ο απασχολήσας καθηγητής θα μονογράψει στην οικεία στήλη του ημερησίου Δελτίου απουσιών με την παρατήρηση «απασχόληση».
Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών:
·         Όταν γίνονται την πρώτη ή την τελευταία διδακτική ώρα
·         Όταν οφείλονται στην ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.
·          Όταν γίνονται χωρίς την άδεια του Δ/ντή του Σχολείου και σε ώρες μεμονωμένες ή συνεχείς του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου.

5. Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη

Π.Δ.104/79 Αρ.21
Απουσίες που δεν υπολογίζονται σύμφωνα με το Π.Δ 104/79, άρθρο 21, παρ.1 και Π.Δ 485/83, άρθρο 1)
1.   Μαθητών που τους απασχολεί ο Δ/ντής ή ο Σ.Δ με πράξη του
2.   Λόγω συμμετοχής τους σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιούμενες από την αρμόδια δημόσια αθλητική αρχή
3.   Συνεπεία μετεγγραφής σε Γυμνάσιο ή Λύκειον άλλης πόλεως επί 3 ημέρες χωρίς να λογίζεται η ημέρα έκδοσης του Υ.Σ
4.Απουσίες μαθητών/τριων που απαλλάσσονται νόμιμα από μάθημα των Θρησκευτικών , εάν δεν είναι εφικτή η ένταξη του/της κατά την ώρα αυτή σε άλλη διδακτική ώρα .
5.   Απουσίες μαθητών/τριων ξένων δογμάτων οι ημέρες που θεωρούνται ως αργίες προβλέπονται από το Π.Δ 294/79, άρθρο 2,παρ. 2, ε) Απουσίαι μαθητών α) του Καθολικού Δόγματος κατά τας εορτάς του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από της προτεραίας μέχρι της επομένης του Λατινικού Πάσχα,β)του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προτεραίαν και την 1ην  του Εβραϊκού έτους, την ημέραν της Εξιλεώσεως ως και την προτεραίαν και την ημέραν του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τας ημέρας των εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ και την πρωτεραίαν εκάστης τού­των.
6.   Συνεπεία απεργίας υπεραστικού ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από το Νομάρχη
7.   Εγκύκλιος Γ2/6870/03-12-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.….. σχετικά με τις απουσίες μαθητών που οφείλονται σε απεργία των Μέσων Συγκοινωνίας σας πληροφορούμε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης κατ΄ αναλογία του άρθρου 1 του Π.Δ. 485/83.
8.   Απουσίες μαθητών, που οφείλονται στις προβλεπόμενες από το αρ.27 Π.Δ 104/79 και του αρ. 30 του ΠΔ 294/79 και του άρθρου 24 του Π.Δ 393/90 κυρώσεις και μέχρι τριών ημερών κατά την κρίση του Σ.Δ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 28 του Π.Δ. 104/79 και του άρ. 31 του ΠΔ 294/79.
9.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφ. Θ΄ του Π.Δ. 485/83 ο Σύλλογος Διδασκόντων ενός σχολείου έχει τη δυνατότητα να μη λάβει υπόψη του, κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, τις απουσίες τριών (3) το πολύ ημερών, που οφείλονται σε πειθαρχικές κυρώσεις. Όταν οι απουσίες αυτές ανήκουν σε περισσότερες από τρεις (3) ημέρες, τότε ο Σ.Δ έχει τη δυνατότητα να μην υπολογίσει, από το σύνολο των απουσιών αποβολής, όσες απουσίες πραγματοποιήθηκαν σε τρεις (3) μόνο συγκεκριμένες ημέρες, τις οποίες επιλέγει κατά την κρίση του. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι απουσίες αυτές να σημειώνονται στο βιβλίο απουσιών κατά τρόπο διακεκριμένο. (ΥΠΕΠΘ – Ε3/1108/15.2.85)
10.                Για να μη προσβάλλεται νομικά η οποιαδήποτε απόφαση, η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Γ2/5098/18.9.92 διευκρινίζει ότι: «κατά την επιβολή σε μαθητές των κυρώσεων (ωριαίας απομάκρυνσης ή της αποβολής από τα μαθήματα) να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ 2γ΄ του άρθρο 28 του Π.Δ. 104 που αναφέρει ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται καταχωρίζονται  στο Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, «κατόπιν ενυπόγραφου σημειώματος προς τον Δ/ντή του επιβάλλοντος την κύρωσιν οργάνου καταχωριζόμεναι επίσης εις το Ατομικόν Δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού»
11.                Απουσίες μαθητών μέχρι τριών το πολύ ημερών κατά μήνα, οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας (Η εγκ. ΥΠΕΠΘ- Γ2/49918/ 19.05.2005 αναφέρει ότι το ίδιο ισχύει και για την μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία). Αυτές δεν μπορούν να υπερβούν τις 24 για όλο το έτος. (η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Γ2/339/21.1.91 διευκρινίζει ότι οι 24 ημέρες δεν είναι απαραίτητο για τους αιμορροφιλικούς μαθητές να κατανέμονται κατά μήνα, αλλά μπορούν να είναι συνεχόμενες ή μη)
12.                Απουσίες που οφείλονται σε θεραπεία στο εξωτερικό. Επί πλέον δεν υπολογίζονται τρεις ημέρες για την μετακίνηση.( Στο εδ. ια΄,παρ 9, αρθρο 19 του  Π.Δ. 393/90 αναφέρεται μέχρι 25 ημέρες, όπως και «η νοσοκομειακή περίθαλψη στο εσωτερικό»)
13.                Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησις μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθηταί ούτοι τυγχάνουν πρωταθληταί, αι δε απουσίαι των οφείλονται εις την συμμετοχήν των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένην υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Π.Δ 294/1980, άρθρο 1 παρ. 6 εδ. δ΄).
14.    (Υ.Α Γ2/2209/18-3-98 ΥΠΕΠΘ: Για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και με το ιατρικό δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρυτάτη και απαιτεί καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειλημμένες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκομείο δεν θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος).
15.    Μαθητών που πάνε στο εξωτερικό ή το εσωτερικό με έγγραφη εντολή του ΥΠΕΠΘ ή του Νομάρχη.
16.    Μαθητών που παρουσιάζονται αποδεδειγμένα (με έγγραφα ) στο Συμβούλιο Επιλογής οπλιτών.

6. Απουσίες μαθητών μετά την κλοπή απουσιολογίων

(ΥΠΕΠΘ Γ2/1133/4.4.90)
1. Είναι έγκυρα για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών μετά την κλοπή των απουσιολογίων, τα σχετικά στοιχεία που προκύπτουν από : α) τα ατομικά δελτία των μαθητών και β) οποιοδήποτε δελτίο ή βιβλίο που αναφέρεται στις σχετικές  με το θέμα της φοίτησης των μαθητών διατάξεις.

2. Εάν υπάρχουν στοιχεία στο πρωτόκολλο που καταχωρίζεται η αλληλογραφία που στέλνεται προς τους κηδεμόνες των μαθητών όταν συμπληρώσουν 30 δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες θα προσμετρηθούν για κάθε επιστολή οι αντίστοιχες απουσίες.

Τριμηνιαία
Π.Δ. 465/1981 ,Π.Δ. 409/1994 ,Π.Δ. 465/1981 ,Άρ. 3
Ωριαίες γραπτές Δοκιμασίες τριμήνου
Παρ. 7. Για τη διενέργεια των ωριαίων γραπτών δοκιμασιών απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του Διευθυντή του Γυμνασίου από τον διδάσκοντα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση πολλών τέτοιων δοκιμασιών κατά την ίδια εβδομάδα ή κατά το τέλος κάθε τριμήνου.
Δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από μια γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για τους ίδιους μαθητές. ( Όπως διαμορφώθηκε με την § 4 του άρ. 1 του Π.Δ. 268/82 και την § 3 του άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994).
Παρ. 8. Τα γραπτά δοκίμια των ανωτέρω γραπτών εξετάσεων και δοκιμασιών διορθώνονται από τον διδάσκοντα, τίθενται υπόψη των μαθητών για να ενημερωθούν ως προς την επιτυχή ή όχι ανάπτυξη του θέματος και παραδίδονται στο Διευθυντή του Γυμνασίου για φύλαξη μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. Επίσης τίθενται υπόψη των γονέων, εφόσον το ζητήσουν.
Π.Δ. 409/1994, Άρθρο 2, παρ.1γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση.
 Τριμηνιαίοι Βαθμοί
Νομικό πλαίσιο για την τριμηνιαία επίδοση των μαθητών
Π.Δ. 420/1978 Αρ. 3 ,  Π.Δ.465/1981 Αρ.6 ,  Π.Δ.409/1994 Αρ.3  (ΦΕΚ 226/22-12-94)

3.1.Εξετάσεις

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  , Π.Δ. 409/1994
Άρθρο 3 ,Παρ. 4. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα,γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχολείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστοποιείται στους μαθητές.
Ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης.

3.1.1.Προαγωγικές

Π.Δ. 465/1981 , Π.Δ. 409/1994

3.1.3.Παραπεμπτικές ( Σεπτεμβρίου)

Π.Δ. 465/1981, Π.Δ. 485/83 ,Π.Δ. 182/1984, Π.Δ. 157/1986 ,Άρθρο 1,
Π.Δ. 465/1981,Άρθρο 8. Ο Μ.O. των δυο βαθμών, με τους οποίους αξιολογήθηκε το γραπτό δοκίμιο από τους βαθμολογητές, αποτελεί το βαθμό του μαθήματος και καταχωρίζεται στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή και το Μητρώο .Μαθητών.
Σε περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας των δυο (2 ) βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, η οποία αποφαίνεται για τον οριστικό μέσο όρο του γραπτού δοκιμίου.
Π.Δ.123/1987 Αρ. 3
§1. …………………………
Κατά τις παραπεμπτικές, συμπληρωματικές, επαναληπτικές ή κατατακτήριες εξετάσεις ως βαθμός του κλάδου λογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης. Για κλάδο μαθήματος στον οποίο δεν προβλέπεται προφορική εξέταση, βαθμός του κλάδου είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης. Ο μέσος όρος των κλάδων μαθήματος αποτελεί το γενικό βαθμό επίδοσης στο μάθημα.
Π.Δ. 157/1986  (για εξαγωγή αποτελέσματος παραπεμπτικής εξέτασης)
Άρθρο 1
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 485/83 ( ΦΕΚ 184 τ.Α`, 21.12.83 ) αντικαθίσταται ως εξής:
Μαθητής γυμνασίου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέμβριο εξέταση στα μαθήματα της Α` Ομάδας και σε γραπτή εξέταση στο σχέδιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών της Β` Ομάδας. Στα υπόλοιπα μαθήματα της Β` Ομάδας δεν εξετάζεται, αλλά κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβε ο μαθητής στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μαθητής λυκείου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής, παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέμβριο εξέταση σε όλα τα μαθήματα εκτός της Γυμναστικής και της Μουσικής. Ειδικά στο μάθημα των Καλλιτεχνικών ( όταν πρόκειται για μαθητή Α` τάξης λυκείου ) εξετάζεται μόνο γραπτά. Κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβε ο μαθητής στη Γυμναστική και τη Μουσική κατά το οικείο διδακτικό έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις που για τους παραπάνω μαθητές το προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο είναι απορριπτικό εξαιτίας και μόνο της υστέρησής τους σε μάθημα ή μαθήματα της Β` Ομάδας ( εκτός του μαθήματος των Καλλιτεχνικών ) για το γυμνάσιο και στα μαθήματα της Γυμναστικής και Μουσικής για το λύκειο, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σ` αυτά τα μαθήματα προφορικά «.
Γ2/1761/29-05-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με τις διατάξεις της §3 του Αρ.2 του Π.Δ.485/83 (ΦΕΚ 184 τ.Α΄/21.12.83) διευκρινίζουμε τα εξής:
1.Γυμνάσια
Μαθητής που η φοίτηση του χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέμβριο εξέταση στα μαθήματα της Α` ομάδας και σε γραπτή εξέταση στο σχέδιο του μαθήματος των καλλιτεχνικών της Β` ομάδας. Στα υπόλοιπα μαθήματα της Β` ομάδας δεν εξετάζεται, αλλά κατά την εξαγωγή του ετησίου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβε ο μαθητής στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. (Αφορά το Λύκειο)
3. Στις περιπτώσεις που για τους παραπάνω μαθητές το προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο είναι απορριπτικό εξαιτίας και μόνο της υστέρησης τους σε μάθημα ή μαθήματα της Β΄ ομάδας για το Γυμνάσιο ( και στα μαθήματα της Γυμναστικής και Μουσικής για το Λύκειο) , οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σ΄ αυτά τα μαθήματα προφορικά.
575/1996 Γνωμοδότηση Α` τμήματος Ν.Σ.Κ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ειδικά για τα μαθήματα ξένων γλωσσών Γαλλικών, Αγγλικών και Γερμανικών, που διδάσκονται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, οι δύο εξεταστές της οικείας Επιτροπής των επαναληπτικών – συμπληρωματικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου πρέπει απαραιτήτως να έχουν την ίδια ειδικότητα και μάλιστα αυτή του εξεταζομένου συγκεκριμένου μαθήματος ξένης γλώσσας, αφού, μη υφισταμένων συγγενών ειδικοτήτων στα μαθήματα αυτά, η υπό του νόμου παρεχομένη ευχέρεια για συμμετοχή στην επιτροπή των ως άνω εξετάσεων καθηγητή συγγενούς ειδικότητας στην προκειμένη περίπτωση δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής.
3.1.4. Επαναληπτικές ( Φεβρουαρίου)
Αφορούν μόνον τους μαθητές της Γ΄ τάξης (και παλαιοτέρων ετών) που δεν απολύθηκαν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου .
Π.Δ. 465/81 ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι Παρ. 1-7 τροποποιήθησαν με τοΠ.Δ. 182/1984
Π.Δ. 465/1981
Άρθρο 12
Επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας τάξεως
1. Μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου με ετήσιο αποτέλεσμα παραπεμπτικό, προσερχόμενοι στην πα­ραπεμπτική εξέταση απολύονται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7, αλλιώς δεν κρίνονται άξιοι απολύσεως και υποχρεώνονται να προσέλθουν σε επαναληπτική εξέταση.
2. Η εξέταση των μαθητών της προηγούμενης παρα­γράφου γίνεται στο σχολείο όπου φοίτησαν ή και σε άλλο σχολείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, αφού προηγηθεί η κανονική διαδικασία μετεγγραφής.
3.(Όπως αντικαταστάθηκε με την §2 Αρ.2 Π.Δ.580/82)
Στους μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου, που δεν κρίνονται άξιοι απολύσεως ή παραπέμπονται, επιτρέπεται να προσέρχονται σε επαναληπτική εξέταση στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις εξεταστικές περιόδους κάθε σχολικού έτους -εκτός από την περίοδο Ιουνίου του έτους κατά το οποίο φοίτησαν στην τάξη αυτή- και μέχρι να αποκτήσουν τον απολυτήριο τίτλο τους χωρίς την υποχρέωση να φοιτήσουν ξανά
4. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του παρόντος άρθρου διε­νεργούνται γραπτώς εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τις κείμενες διατάξεις, στην ύλη όπου εξετάζονται κατά το έτος της εξετάσεως οι μαθητές της Τρίτης (Γ`) τάξεως του Γυμνασίου, όπου γίνεται ή εξέταση.
5. Στις επαναληπτικές εξετάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να προσέλθουν οι μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου, οι οποίοι δεν άσκησαν το δικαίωμα πού έχουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη.
231/4/7/Γ2/1349/03-05-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΙΙ. Επαναληπτικές εξετάσεις
Οι μαθητές εξετάζονται σε όλη την ύλη που καθορίζεται από τις διατάξεις του αρ. 1 του Π.Δ. 352/75 και του Π.Δ. 83/83 με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της §3 του Αρ 9 του Π.Δ. 465/81.
Συνεπώς οι διδάσκοντες των Γυμνασίων σύμφωνα με το αρ. 9 §3 του Π.Δ. 465/81 οφείλουν να καθορίσουν την επομένη της εκδόσεως των αποτελεσμάτων, την εξεταστέαν ύλη για την εξέταση των μαθητών.
231/4/7/Γ2/1349/03-05-1984 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΙΙ. Επαναληπτικές εξετάσεις
Οι μαθητές εξετάζονται σε όλη την ύλη που καθορίζεται από τις διατάξεις του αρ. 1 του Π.Δ. 352/75 και του Π.Δ. 83/83 με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της §3 του Αρ 9 του Π.Δ. 465/61.
Συνεπώς οι διδάσκοντες των Γυμνασίων σύμφωνα με το αρ. 9 §3 του Π.Δ. 465/81 οφείλουν να καθορίσουν την επομένη της εκδόσεως των αποτελεσμάτων, την εξεταστέαν ύλη για την εξέταση των μαθητών.
Π.Δ.123/87 (ΦΕΚ 68 Α’/20-5-87)
7. Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις μπορούν να υποστούν απολυτήρια εξέταση και κατά το μήνα Φεβρουάριο στα μαθή­ματα στα οποία υστέρησαν. Η εξέταση αυτή γίνεται σύμ­φωνα με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα με τη διδακτική εργασία του σχολείου,   στην ύλη η οποία διδάχτηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο μαθητής, από επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Γ2/7343/22-12-1993 Υπουργική Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις μαθητών Γυμνασίου
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 429/91 «Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου»
2. Το Π.Δ. 447/93 «Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δ.Ε.»
Αποφασίζουμε
Οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις των μαθητών του Γυμνασίου να πραγματοποιηθούν εντός 10 εργασίμων ημερών.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Γυμνάσια της αρμοδιότητάς σας.
Α. Αλλοδαποί
Π.Δ. 155/78 Αρ.2 ,Αρ.7 ( ή Αρ.2 του Β.Δ. 664/69 και Αρ. 4 του Π.Δ. 264/76) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.182/84 , Αρ.3)
Δ. Μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού που φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία της χώρας
Π.Δ. 182/84, Άρθρο 3
Το άρθρο 2 του Π. Δ. 155/78 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασης τους ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που φοίτησαν επί δυο τουλάχιστον συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης δε βαθμολογούνται στο μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στο μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) και γραπτό στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
3. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε. που λειτουργούν στην Ελλάδα, μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης σχολικό έτος, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής της στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και γραπτά με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα.
4. Οι μαθητές της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησης του στο Ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.
5. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτό και φοιτούν σε Ελληνικό Γυμνάσιο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων για κάθε περίπτωση. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:
α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β΄ ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων πλήρες οκτώ (8) .
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας αυτής πλήρες δέκα (10).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας.
ΙΙ. Οι ανωτέρω μαθητές κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο καθώς και οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:
α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων πλήρες δέκα (10).
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδος αυτής δώδεκα (12).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας.
7. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής, όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού.
8. Οι ανωτέρω μαθητές, όταν δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απολύσεως και οφείλουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 465/81για τους μαθητές του Γυμνασίου και των διατάξεων του Π.Δ. 352/75 (ΦΕΚ 103 τ. Α`/31.5.75) για τους μαθητές του Λυκείου.
9. Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.
Β.  Δυσλεξικοί
Μπορεί να υποκατασταθεί η γραπτή δοκιμασία με την προφορική αν ο δυσλεξικός μαθητής έχει προσκομίσει στο σχολείο του ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού από την οποία προκύπτει η ύπαρξη ειδικής διαταραχής του λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία),
Π.Δ. 420/30-5-1978 άρθρο 9, (ΦΕΚ86 τ .Α/78). Στην προφορική εξέταση αυτών των μαθητών αναφέρεται και το Π.Δ. 465/81 άρθρο 4&7 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/15-5- 1981).
Γ6/106/3.4.1992 .Οι δυσλεξικοί μαθητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονται από τις πάσης φύσεως γραπτές εξετάσεις καιεξετάζονται μόνον προφορικά.
 Γ2/5550/16.10.96.Οι μαθητές που πάσχουν από λεγασθένεια, δυσλεξία , εξετάζονται προφορικάεφόσον και αφότου καταθέσουν στο σχολείο ειδική διαγνωστική έκθεση. Μέχρι της ημέρας αυτής, της καταθέσεως δηλαδή της εκθέσεως, οι μαθητές αυτοί  θα πρέπει σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, να εξετάζονται γραπτά, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές.
Π.Δ.246/98 Άρθρο 30 . Η ειδική διαγνωστική έκθεση ισχύει για τρία (3) συνεχόμενα χρόνια από την έκδοσή της.
Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές κωφοί, βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (δυσάρθρια, κεκεδισμό κλπ).
Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα από επιτροπή που συγκροτεί ο Δ/ντής και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος (ΜΟ) των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ.
Οι δυσλεξικοί μαθητές αλλά και όσοι μαθητές εξετάζονται μόνο προφορικά, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση με αίτηση του κηδεμόνα του μαθητή. Ισχύουν η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ 3507/24-6- 93 και τα Π. Δ. : 188 /85, 157 /86 και το 376/ 93.
Γ2/224/15-01-1993 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
«Τρόπος εξέτασης μαθητών στα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση»
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου ή Ιουνίου των μαθητών εκείνων που από τις κείμενες εξετάσεις προβλέπεται προφορική εξέταση, σας πληροφορούμε ότι οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά από τον οικείο καθηγητή που διδάσκει το μάθημα, στα ίδια θέματα στα οποία οι λοιποί συμμαθητές τους εξετάζονται γραπτά.
Μαθητής εξετάζεται ενώπιον επιτροπής καθηγητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μόνο στις κατατακτήριες, τις παραπεμπτικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

3.1.6. Κατατακτήριες Εξετάσεις

Π.Δ. 465/1981 Αρ. 8
§4.Η εξέταση προαγωγική ή απολυτήρια, στην οποία υποβάλλονται μαθητές κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες ή στρατευμένοι, ονομάζονται κατατακτήρια εξέταση και διενεργείται για τους κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες γραπτά και για τους στρατεύσιμους προφορικά και γραπτά.
 
Β. Κατ΄ιδίαν διδαχθέντες
Οι αποφάσεις με αριθ.Ε1/550/4-5-82 (Β΄-296), Ε3/96/22-2-85 (Β΄ -105), Γ2/3031/22-10-85 (Β΄-726) και Γ2/3560/25-9-89 (Β΄ 720) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ν.Διάταγμα 1197/1972 (Α΄ -109) περί κατατακτηρίων εξετάσεων  «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών»  και αφορούν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν την «κατ’ ιδίαν διδασκαλία» μαθητών εξακολουθούν να ισχύουν. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές προβλέπονται από την αριθμ.ΣΤ5/71/1-12-86 (Β΄ -834)Υ.Α.
Γ2/4036/30.12.83 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
Μαθητές που είναι κανονικά γραμμένοι, φοιτούν κανονικά στο σχολείο και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους αναγκάζονται να διακόψουν την φοίτηση τους εξαιτίας μιας από τις ασθένειες οι οποίες προβλέπονται από τις 24945/2.3.73 και 42373/ 21.4.1976 αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ, θεμελιώνουν το δικαίωμα προσέλευσης τους στις εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου ως «Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες«, για την απόκτηση του τίτλου προαγωγής ή απολύσεως από την τάξη, στην οποίαν είχαν κανονικά εγγραφεί και φοιτήσει προ της εμφάνισης της ασθένειας.
Ν.Δ. 1197/1972 Αρ.4
§1. Αι κατατακτήριοι εξετάσεις, περί ων τα αρ. 1 και 2 του παρόντος, διεξάγονταιγραπτώς μόνον επί της κατά το επίσημον αναλυτικών πρόγραμμα διδακτέας ύλης των μαθημάτων της τελευταίας των τάξεων, τα οποία εδιδάχθησαν κατ’ ιδίαν, κατά τας εξεταστικάς περιόδους του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, γίνονται δε δεκτοί εις αυτάς οι μαθηταί εντός μιας των δύο πρώτων τοιούτων εξεταστικών περιόδων, οι μεν του αρ.1, από της επανόδου εκ του εξωτερικού, οι δε του αρ. 2, αφ΄ ής έπαυσαν οι εκ της ειδικής παθήσεως των λόγοι οι επιβαλόντες την διακοπήν της φοιτήσεως, τούτου πιστοποιουμένου δια βεβαιώσεως του εις ο εθεραπεύθη ο μαθητής θεραπευτηρίου ή πιστοποιητικού δύο ειδικών θεραπόντων ιατρών της γνωματεύσεως της Υγειονομικής επιτροπής.

Π. Δ. 182/84

Άρθρο 2
Το άρθρο 8 του Π. Δ. 465/81 (ΦΕΚ 129/15.5.81 τ. Α` ) αντικαθίσταται ως εξής:
Παραπεμπτικές, Επαναληπτικές, Κατατακτήριες Εξετάσεις:
1. Οι παραπεμπτικές, επαναληπτικές και κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος από εξεταστική επιτροπή που συγκροτείται και προεδρεύεται οπό το διευθυντή του σχολείου και αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου των ειδικοτήτων των μαθημάτων, στα οποία πρόκειται να εξετασθούν οι μαθητές.
2. Η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος Π. Δ/τος, ονομάζεται παραπεμπτική και διεξάγεται προφορικά και γραπτά με εξαίρεση τις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι κατά τις κείμενες διατάξεις εξετάζονται μόνο προφορικά.
3. Η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές της Τρίτης τάξης οι οποίοι δεν κρίθηκαν σε οποιαδήποτε περίπτωση άξιοι απόλυσης και προσέρχονται για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου του Γυμνασίου, ονομάζεται επαναληπτική και διεξάγεται προφορικά και γραπτά.
4. Η εξέταση, προαγωγική ή απολυτήρια, στην οποία υποβάλλονται μαθητέςκατ΄ ιδίαν διδαχθέντες ή στρατεύσιμοι ονομάζεται κατατακτήρια εξέτασηκαι διενεργείται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες γραπτά και για τουςστρατεύσιμους προφορικά και γραπτά.
5. Η προφορική εξέταση, που προηγείται της γραπτής διενεργείται από δυο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, οι οποίοι συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή.
6. Μετά τη τέλος της προφορικής εξέτασης οι δυο καθηγητές καταθέτουν, με ξεχωριστή κατάσταση, τη βαθμολογία του στο Δ/ντη του σχολείου ο οποίος καταχωρίζει στα οικεία βιβλία το μέσο όρο (Μ.Ο) των βαθμών των δυο εξεταστών. Οποιαδήποτε μεταβολή της προφορικής βαθμολογίας μετά την κατάθεση της δεν επιτρέπεται.
7. Για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή κάθε γραπτής εξέτασης ευθύνονται όλα το μέλη της εξεταστικής επιτροπής και οι επιτηρητές καθηγητές, που ορίζονται από το διευθυντή του Γυμνασίου κατά τη σύνταξη του προγράμματος των γραπτών εξετάσεων.
8. Τα θέματα της γραπτής εξέτασης σε κάθε μάθημα καταρτίζονται με κοινή εισήγηση των δυο καθηγητών της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, μελών της εξεταστικής επιτροπής και με την έγκριση του Διευθυντή του Γυμνασίου.
9. Τα θέματα, που δίνονται για διαπραγμάτευση γράφονται σε φύλλο χάρτου σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σχολείου και την υπογραφή του Δ/ντή του Σχολείου και υπαγορεύονται στους μαθητές.
10. Τα τυχόν συνοδευτικά των θεμάτων κείμενα αναγράφονται στον πίνακα ή διανέμονται φωτοτυπημένα ή πολυγραφημένο στους μαθητές, οι οποίοι τα παραδίνουν στον επιτηρητή αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης.
11. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αμέσως μετά το τέλος των γραπτών εξετάσεων, παραδίνονται από τον επιτηρητή καθηγητή στο Δ/ντή του Γυμνασίου, ο οποίος ορίζει ημέρα και ώρα βαθμολόγησής τους, η οποία πραγματοποιείται απαραίτητα στο σχολείο μόνο. Κατά την ημέρα αυτή το γραπτά βαθμολογούνται από τους εισηγητές καθηγητές της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου χωρίς να γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό του πρώτου, ο οποίος είναι καλυμμένος, και παραδίνονται στο Διευθυντή.
Ο ένας από τους δυο εισηγητές κατά τις εξετάσεις, πρέπει να είναι ο διδάξας το οικείο μάθημα κατά το διδακτικό έτος που έληξε, εφόσον τούτο είναι δυνατόν.
12. Ο Μ.Ο των δυο βαθμών, με τους οποίους αξιολογήθηκε το γραπτό δοκίμιο από τους βαθμολογητές, καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία.
Σε περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας των δύο (2 ) βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες, το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου, η οποία αποφαίνεται για τον οριστικό μέσο όρο του γραπτού δοκιμίου.
13. Τελικός βαθμός του εξεταζομένου μαθήματος είναι ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας.
14. Σε κοινή συνεδρία της εξεταστικής επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξάγεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ/τος το ετήσιο αποτέλεσμα του εξεταζόμενου μαθητή και καταχωρίζονται τα βαθμολογικά στοιχεία της εξέτασης στα οικεία βιβλία.
15. Δευτεροβάθμια κρίση αποτελέσματος εξέτασης, που έγινε από εξεταστική επιτροπή, απαγορεύεται.
16.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε προφορική εξέταση που γίνεται για ειδικούς λόγους, αντί της γραπτής εξέτασης.

Δ. Απουσίες μαθητών την περίοδο των εξετάσεων

Γ2/4705/14-09-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Εκπρόθεσμη εξέταση μαθητών οι οποίοι λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών λόγων δεν καταστεί δυνατόν να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου εγκρίνεται από τον οικείο Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης, αφού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
 Π.Δ. 490/1968
Άρθρο 9
Παρ 1. Οι ένεκεν ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου μη προσερχόμενοι εις τας γραπτάς δοκιμασίας του Α` τετραμήνου καλούνται, κατόπιν αποφάσεως του καθηγητικού συλλόγου, δια προσκλήσεως αναρτωμένης εις την πινακίδα των γνωστοποιήσεων, να προσέλθουν και υποστούν ταύτας εντός 15 ημερών από της λήξεως των δοκιμασιών, εις ημέρας και ώρας οριζομένας υπό του διευθυντού εν συνεργασία μετά των αρμοδίων καθηγητών
Παρ 2. Οι δεδικαιολογημένως επίσης μη προσερχόμενοι προς εξέτασιν εντός της κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου οριζομένης προθεσμίας, δύνανται να προσέλθουν και να υποστούν την γραπτήν δοκιμασίαν του Α` τετραμήνου.
Παρ 3. Οι δεδικαιολογημένως μη προσερχόμενοι δια να υποστούν την δοκιμασίαν του Β` τετραμήνου ή την απολυτήριον τοιαύτην, καλούνται δια να εξετασθώσι, κατά τον εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενον τρόπον, εν άλλη τινί ημέρα μέχρι της 5ης Ιουλίου. Οι δεδικαιολογημένως επίσης μη προσερχόμενοι ουδέ κατά την ούτως ορισθείσαν ημέραν καλούνται προς εξέτασιν κατά Σεπτέμβριον. Η πρόσκλησις προς εξέτασιν είναι περιττή ως προς τους μαθητάς, οίτινες υπέστησαν εξέτασιν εις τίνα μαθήματα, αλλ` εκ της βαθμολογίας των μαθημάτων τούτων εξάγεται απορριπτικόν αποτέλεσμα, μη δυνάμενον να μεταβληθή εξ οιασδήποτε βαθμολογίας επί των λοιπών μαθημάτων εφ` ων δεν εγένετο εξέτασις.
Ως προς τους τελευταίους τούτους μαθητάς εξάγεται το αποτέλεσμα επί τη βάσει της βαθμολογίας των μαθημάτων εις α εξητάσθησαν.
Παρ 4. Οι αδικαιολογήτως μη προσερχόμενοι εις τας γραπτάς δοκιμασίας του Α` ή Β` τετραμήνου ή τας απολυτηρίους εξετάσεις βαθμολογούνται δια του κατωτάτου της βαθμολογικής κλίμακος βαθμού.
Επίσης δια του αυτού βαθμού βαθμολογούνται και οι αποχωρούντες μετά την εκφώνησιν των ζητημάτων ή και κατά την εκφώνησιν αυτών ,εκτός εάν διαπιστωθή ασθένεια προφανής υπό των συνεπιτηρούντων καθηγητών και του διδάσκοντος, ότε αποφαίνεται ο σύλλογος δι` ητιολογημένης πράξεως του, ποίαν ημέραν, συμφώνως προς τας παρ. 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, θα υποστούν την εξέτασις του εν λόγω μαθήματος.
Επίσης δια του αυτού βαθμού βαθμολογείται μαθητής συστηματικώς απουσιάζων εκ μαθήματος εις ο δεν γίνεται γραπτή εξέτασις και εφ` ών δεν έτυχε προφορικού βαθμού καθ` όλον το διδακτικόν έτος.
Παρ 5. (όπως αντικαταστάθηκε με την § 7 του Αρ. 5 της ΣΤ/71/1.12.86 Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) Οι διατάξεις της §5 του Αρ.9 του Β.Δ. 490/1968 ,που ορίζουν τον τρόπο της βεβαίωσης της ασθενείας (υποβολή δικαιολογητικών) για τους μη προσερχόμενους στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του λυκείου, τροποποιούνται κατά το μέρος που αναφέρονται στα δικαιολογητικά και εφεξής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται ως ακολούθως:
α)Ενυπόγραφο Σημείωμα του κηδεμόνα ή του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν προσήλθε στις δοκιμασίες εφόσον πρόκειται για τη μη προσέλευση μέχρι δύο ημερών ή
β) βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε γιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, εφόσον πρόκειται για μη προσέλευση στις δοκιμασίες πάνω από δύο ημέρες. Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή από τον ίδιον εφόσον είναι ενήλικας.
Π.Δ. 580/1982
Τροποποίηση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπ/σεως
Άρθρο 1
H περίπτωση 5 του εδαφίου Α του άρθρου 3 του Π.Δ. 268/82 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Μέσης Γενικής Εκπ/σεως» (ΦΕΚ 47 τ.Α΄/13.4.82), αντικαθίσταται ως εξής:
5. Αι πάσης φύσεως εξετάσεις διεξάγονται κατά τας ακολούθως εξεταστικάς περιόδους : α) δια τους μαθητάς των Γυμνασίων από 1ης Ιουνίου μέχρι 30ης Ιουνίου πλην των παραπεμπτικών εξετάσεων και από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 10ης Σεπτεμβρίου, και β) δια τους μαθητάς των Λυκείων από 11ης Μαΐου μέχρι 30ης Ιουνίου και από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 10ης Σεπτεμβρίου.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω λόγοι ασθενείας υφίστανται και πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου, τότε η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. η οποία και εγκρίνει την εκπρόθεσμη εξέταση.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑ

Β.Δ. 490/1968 (Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου των μαθητών)
Π.Δ. 264/76, άρθρο 5 ( Μαθητές Μωαμεθανοί στο Θρήσκευμα), 
Π.Δ.420/78 Αρ. 5(ειδικής διαταραχής του λόγου),
Π.Δ.465/81 άρθρο 6(Βαθμός ετήσιας προόδου των μαθητών κατά μάθημα),άρθρο 7 (Εξαγωγή αποτελέσματος ετησίας προόδου των μαθητών),
Π.Δ.452/81 άρθρο 5 ( εξαγωγή ετήσιου αποτελέσματος),
Π.Δ182/84 άρθρο1(Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου των μαθητών )καιάρθρο 3  ( Μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού που φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία της χώρας)  ,
Π.Δ.191/92( προάγονται με Μ.Ο. 12 μαθητές με ειδικές ανάγκες) ,
Π.Δ. 447/93 άρθρο 3(απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθημάτων)  ,
Π.Δ.409/94 άρθρο 4( βαθμός ετησίας επίδοσης του μαθητή ),άρθρο 3(Μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού που φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία της χώρας)
Γ2/1293/2.5.84( όταν υστερεί σε ένα μέχρι τέσσερα μαθήματα και έχει μέσο όρο 12,5 στα μαθήματα της Α΄ ομάδας προάγεται) 
Γ2/3344/17-5-95(όταν εξάγεται απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδουςανεξαρτήτων μαθημάτων τότε ανά δύο οι κλάδοι θεωρούνται ως ένα μάθημα)
Π.Δ. 376/93 άρθρο 35 § 3 , (αφορά την επανεξέταση των ειδικώς εξεταζομένων μαθητών)
Π.Δ. 157/1986παραπεμπτικές εξετάσεις – αφορά τα μαθήματα β΄ ομάδας που εκτός των Καλλιτεχνικών δεν εξετάζονται το Σεπτέμβριο)
Γ. Μαθητές Μωαμεθανοί στο Θρήσκευμα (Π.Δ. 264/76, άρθρο 5)
Οι Μωαμεθανοί το Θρήσκευμα Έλληνες μαθηταί των Ελληνικών Γυμνασίων προάγονται από τάξεως εις τάξιν ή απολύονται του Γυμνασίου, εφ` όσον εις έκαστον των μαθημάτων των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών έχουν βαθμόν τουλάχιστον 8 , εις έκαστον δε των λοιπών μαθημάτων βαθμόν τουλάχιστον 10 και γενικόν μέσον όρον βαθμολογίας τουλάχιστον πλήρες 10.
Γ2/1293/2.5.84 Δ/γή ΥΠΕΠΘ,
Παράγραφος 2. Σχετικά επισημαίνουμε το εδάφιο γ του Άρθρου 1 » όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και της Α` ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13)». Όπως διατυπώνεται η πρόταση προκύπτει ότι δεν απαιτείται, όπως μέχρι σήμερα, το πλήρες δεκατρία. Επομένως όταν το άθροισμα όλων των μαθημάτων της Α` ομάδας διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων δίδει μέσο όρο 12,5 ή και μεγαλύτερο, τότε ο μαθητής προάγεται.
 Π.Δ.182/84

ΑΡΘΡΟ 3

Το άρθρο 2 του Π. Δ/τος 155/78 (ΦΕΚ 33, τ. Α` 8.3.1978) αντικαθίσταται ως εξής:
1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασης τους ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που φοίτησαν επί δυο τουλάχιστον συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης δε βαθμολογούνται στο μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στο μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) και γραπτά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
3. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε. που λειτουργούν στην Ελλάδα, μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης σχολικό έτος, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής της στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και γραπτό με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα.
4. Οι μαθητές της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησης του στο Ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.
5. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτό και φοιτούν σε Ελληνικό Γυμνάσιο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων για κάθε περίπτωση. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:
α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β΄ ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων πλήρες οκτώ (8) .
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας αυτής πλήρες δέκα (10).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας.
ΙΙ. Οι ανωτέρω μαθητές κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο καθώς και οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:
α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων πλήρες δέκα (10).
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδος αυτής δώδεκα (12).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας.
6. Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Λύκειο, προάγονται ή απολύονται όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων αυτών για κάθε περίπτωση. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:
Ι. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β μέχρι και ζ του άρθρου 16 του Β.Δ. 490/68 (ΦΕΚ 161, τ. Α`/24.7.68), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 27 του Π.Δ. 298/80 (ΦΕΚ 82, τ. Α` /14.4.80) με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές για την προαγωγή ή απόλυση βαθμολογικών ορίων κατά δυο (2) μονάδες για κάθε περίπτωση.
ΙΙ. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Λύκειο καθώς και των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β μέχρι και ζ του άρθρου 16 του Β.Δ. 490/68 καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 298/80.με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές βαθμολογικών ορίων κατά μια (1) μονάδα για κάθε περίπτωση.
7. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής, όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού.
8. Οι ανωτέρω μαθητές, όταν δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απολύσεως και οφείλουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 465/81 για τους μαθητές του Γυμνασίου και των διατάξεων του Π.Δ. 352/75 (ΦΕΚ 103 τ. Α`/31.5.75) για τους μαθητές του Λυκείου.
9. Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.
Γ2/2839/25.5.94 Εγκ. ΥΠΕΠΘ
Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας …
σας πληροφορούμε τα εξής:
1.Στην περίπτωση που ο μαθητής υστερεί στο κλάδο της πληροφορικής που ανήκει στην ομάδα Α’, το αποτέλεσμα θα εξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1γ του Αρ 1 του Π.Δ. 182/84
2.Στην περίπτωση που ο μαθητής υστερεί στο κλάδο της τεχνολογίας που ανήκει στην ομάδα Β’, το αποτέλεσμα θα εξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1β του Αρ. 1 του Π.Δ. 182/84
3.Τέλος σας πληροφορούμε ότι λόγω της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 447/93 σχετικά με τα νέα ωρολόγια προγράμματα, σε περίπτωση που μαθητής υστερεί σε κλάδους όχι του ιδίου μαθήματος, αλλά ανεξαρτήτων μαθημάτων και εξάγεται απορριπτικό αποτέλεσμα , επειδή ισχύουν γι’ αυτό οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1.
 Γ2/3344/17-5-95
Μαθητής ημερήσιου ή εσπερινού Γυμνασίου, που υστερεί σε κλάδους, όχι του ιδίου μαθήματος αλλά ανεξαρτήτων μαθημάτων και εξάγεται γι’ αυτό απορριπτικό αποτέλεσμα, τότε ανά δυο οι κλάδοι των ανεξαρτήτων μαθημάτων θα θεωρηθούν ως ένα μάθημα για τον υπολογισμό των τεσσάρων μαθημάτων.
Π.Δ. 191/92
Άρθρο 5 (Ισχύει στο Γυμνάσιο και το Λύκειο)
Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 32 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 33 του ιδίου Νόμου έχουν πιστοποιηθεί, εφ’ όσον δεν είναι προφανείς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φοιτούν:
α) ως εντεταγμένοι σε κανονικά Γυμνάσια,
β) σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά Γυμνάσια και
γ) σε αυτοτελή ειδικά Γυμνάσια,
προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 182/84 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄) με μείωση του προβλεπόμενου από το εδάφιο γ’ της §1 του άρθρου αυτού μέσου όρου «τουλάχιστον δώδεκα (12)».
§1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσις.
α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α’ και Β’ ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).
β) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Β’ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).
γ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α’ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α’ ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13).
Π.Δ.409/94 Αρ.4
§1.Ως βαθμός ετησίας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα, στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου.
§2.Στα μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετησίας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμήνων.
Π.Δ.465/81 Αρ.6
§1.Αν για οποιονδήποτε λόγο λείπει ο ένας από τους τρεις τριμηνιαίους βαθμούς επιμελείας και επίδοσης σε ένα μάθημα, ο βαθμός ετησίας προόδου του μαθήματος αυτού είναι ο Μ. Ο. των δύο άλλων τριμηνιαίων βαθμών του μαθητού.
Αν υπάρχει ένας μόνο τριμηνιαίος βαθμός επιμελείας και επιδόσεως για ένα μαθητή σε κάποιο μάθημα, ως βαθμός ετήσιας προόδου του στο μάθημα αυτόθεωρείται ο τριμηνιαίος αυτός βαθμός.
§2.Αν δεν κατατέθηκε τριμηνιαίος βαθμός σε κάποιο μάθημα και στα τρία τρίμηνα χωρίς υπαιτιότητα του μαθητή και η φοίτηση του έχει χαρακτηριστεί επαρκής, ο Δ/ντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενικής προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση του μαθητή στην ύλη του τρίτου τριμήνου του οικείου μαθήματος, το αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί τον ετήσιο βαθμό επιδόσεως του μαθήματος.
Αν ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διεξαγωγής των παραπεμπτικών εξετάσεων, βαθμολογείται με μονάδα και εξάγεται το αποτέλεσμα με ειδική πράξη του συλλόγου.
§3.Στα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού έτους, ως βαθμός ετησίας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των δύο τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων.
§4.Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που έχουν κλάδους λογίζεται ο Μέσος όρος των τελικών βαθμών κατά κλάδο, οι οποίοι εξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την §1 αυτού του άρθρου.
§6.Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ.4 του Π.Δ. 429/91.
Π.Δ.465/81 Αρ. 7
(όπως αντικαταστάθηκε με το Αρ. 1 του Π.Δ.182/84)
§2.Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου
§3. (όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 188/85 Αρ. 3 § 2)
Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμμία από τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήση και πάλιν στην ίδια τάξη με την επιφύλαξη των διατάξεων της §2 του άρθρου 2 του Π.Δ.580/82
(Σημ. Αναφέρεται σε παραπεμπτική εξέταση)
§4.{(Παραπομπή, με οποιαδήποτε μορφή, των αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου των μαθητών σε δευτεροβάθμια κρίση, δεν επιτρέπεται.)}
§5.Η παραπεμπτική ή απολυτήρια εξέταση μαθητών σε μαθήματα της Β’ ομάδαςγίνεται προφορικά από επιτροπή δύο καθηγητών από τους οποίους ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το μάθημα ή της ειδικότητας του εξεταζομένου μαθήματος, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης του πρώτου και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, υπό την προεδρία του Διευθυντή του Σχολείου ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή.
§6.Κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος παραπεμπτικής εξέτασης, νέα παραπομπή δεν επιτρέπεται με παράλληλη τήρηση των διατάξεων της §3 του Αρ.12 του Π.Δ.465/81.
Π.Δ. 447/93 Αρ.3
§1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 429/91 συμπληρώνεται ως εξής:
«Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στο κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.
5. Π.Δ.191/92 Αρ.5 (Ισχύει στο Γυμνάσιο και το Λύκειο)
Αναβαθμολόγηση
Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων αποτελεσμάτων εξεταστικής περιόδου Μαΐου – Ιουνίου οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι εφόσον είναι ενήλικες, των δημοσίων λυκείων καθώς και των ΤΕΣ μπορούν να ζητήσουν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο σχολείο φοίτησης τους μαζί με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο.
Το υπ΄ αναβαθμολόγηση γραπτό καλύπτεται με μαύρο αυτοκόλλητο και αποστέλλεται στο Γραφείο ( Προϊσταμένη αρχή)

 6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

91109/Γ2/10-07-2008 ,YΠΕΠΘ
ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων »
2. Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, σας κάνουμε γνωστό  ότι για  την απαλλαγή  αυτή  απαιτείται  υπεύθυνη     δήλωση  του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της εγκεκριμένης επιλογής.
104071/Γ2/04-08-2008, YΠΕΠΘ

ΘΕΜΑ: « ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ »

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκυκλίου μας και προκειμένου να αποσαφηνισθούν τυχόν παρερμηνείες που δημιουργήθηκαν με αφορμή τη διαδικασία απαλλαγής κάποιων μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, διευκρινίζονται τα εξής:
α) Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα που έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Για τους γονείς των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, που για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησης στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται. Διαδικασία άλλωστε που ακολουθείται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πάρα πολλά χρόνια.
γ) Η ανωτέρω εγκύκλιος μας εναρμονίζει με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων αρχών της χώρας μας.

ΘΕΜΑ:  «Απασχόληση  μαθητών»

Σας ενημερώνουμε ότι οι μη Ορθόδοξοι μαθητές δηλ. οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, οι οποίοι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιο του ΥπΕΠΘ  απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

Στην περίπτωση, που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους αλλοδαπούς το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους υπόλοιπους μάθημα ανάλογο με τις μαθησιακές τους ανάγκες.

 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ

Π.Δ.104/79 Αρ.26
§1. Η συμπεριφορά μαθητών, η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον εκδηλουμένη εντός και εκτός του σχολείου δια πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά την διαγωγήν αυτών.
§2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής καταστάσεως των καθ’ έκαστον σχολικόν έτος εις το Γυμνάσιον ή Λύκειον φοιτώντων μαθητών και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται εις τα οικεία βιβλία κατά τας διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
§3. Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολική ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι’ υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, αποτελεί αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται δια σχολικών κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
7.1. Είδη κυρώσεων
Π.Δ.104/79 Αρ.27
§1. Δια πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προσηκούσης κατά την έννοιαν της §3 του Αρ. 26 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος διαγωγής και αναλόγως του βαθμού της παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις:
α) παρατηρήσεις,
β) επίπληξης,
γ) ωριαία απομάκρυνσης εκ του διδασκομένου μαθήματος,
δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών,
ε) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημερών και
στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
7.2. Όργανα  επιβολής κυρώσεων & τρόπος καταχώρησης των ποινών
Π.Δ.104/79 Αρ.28
§1.Τας υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν:
α) Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών μόνον τας υπό στοιχ. α΄, β΄ και γ΄ κυρώσεις
β) Ο Διευθυντής του σχολείου τας υπό στοιχ. α’, β’, γ’ και δ’ κυρώσεις
γ) Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Διευθυντού του σχολείου, ως προέδρου και των διδασκόντων εις την τάξιν του μαθητού καθηγητών ως μελών τας υπό στοιχ. α’, β’, γ’, δ’ και ε’ κυρώσεις.
δ)Την υπό στοιχ. στ’ κύρωσιν δύναται να επιβάλη μόνον η ολομέλεια του συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου.
§2. α. Η παρατήρησις, σκοπούσα εις την προειδοποίησιν του μαθητού, ότι ετέρα αυτού παρέκκλισις δυνατόν να επισύρη κύρωσιν βαρυτέραν, κρίνεται ως ελαφροτέρα των κυρώσεων μη καταχωριζομένη εις τα οικεία βιβλία του σχολείου.
 β. Η επίπληξις καταχωρίζεται εις το βιβλίον επιβολής κυρώσεων του σχολείου, εφ’ όσον κρίνει τούτο επιβεβλημένον το επιβάλλον ταύτην όργανον.
 γ. Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του αρ.27 του παρόντος επιβαλλόμεναι, καταχωρίζονται εις το βιβλίον επιβολής κυρώσεων του σχολείου, κατόπιν ενυπογράφου σημειώματος προς τον διευθυντήν του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου, καταχωριζόμεναι επίσης εις το ατομικόν δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού.
 §3. Οι αποβαλλόμενοι μαθηταί δύναται να παραμείνουν εις το σχολείον κατά τας ώρας διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι μερίμνη του Διευθυντού του σχολείου.
Εγκύκλιος Γ2/6563/21-11-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Δεν υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει ομαδική αποβολή μαθητών από τα μαθήματα τους, ούτε αποβολή εκ περιτροπής. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαιδαγωγικό και όχι σύμφωνο με το πνεύμα και τους στόχους της εκπαίδευσης.
Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται κύρωση σε μαθητές που δεν διαπιστώθηκε η προσωπική τους ευθύνη και η παρέκκλιση τους από την « προσήκουσα διαγωγή », όπως αυτή περιγράφεται στο Π.Δ. 104/79.
7.3. Έντυπα καταχώρησης ποινών
Π.Δ 104/79 , Άρθρο 3 (Υπηρεσιακά Βιβλία) και  Άρθρο 4 (Υπηρεσιακά Έντυπα)
Γ/4790/31-07-1979 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Νέα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα
Σας γνωρίζουμε ότι με την απόφαση αριθ. 232.Ι/50/Γ/4789/3Ι-7-79 του κ. υπουργού Παιδείας ορίσθηκε ότι τα νέα υπηρεσιακά Βιβλία και έν­τυπα, πού προβλέπονται από το Π.Δ. 104/1979 για τα Γυμνάσια και τα Λύ­κεια Γενικής Εκπ/σεως
ΙΙ. Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων
(ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο αριθμός στο επίσημο κείμενο είναι ΙΙ και όχι 11 ως αναμένεται)
Είναι, κοινή διαπίστωση, πώς οι, πειθαρχικές κυρώσεις, που επιβάλλον­ται στους μαθητές από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του σχολείου, δεν α­ποφασίζονται, με νόμιμες πάντοτε διαδικασίες. Έτσι, όχι, σπάνια δε μπορούμε να ενημερώσουμε τους γονείς και κηδεμόνες για κάθε συγκεκριμένη περί­πτωση επιβολής κυρώσεως. Η βιασύνη στη λήψη αποφάσεων, το αναπολόγητο των μαθητών, το αναιτιολόγητο των αποφάσεων και το ανορθόδοξο των πειθαρ­χικών διαδικασιών είναι, φαινόμενα συνηθισμένα, με αποτέλεσμα τον κλονισμό της πίστεως των μαθητών στη δικαιοκρισία των καθηγητών, με τις γνωστές δυσάρεστες συνέπειες στις σχέσεις μαθητών – κηδεμόνων και σχολείου. Για τον τρόπο συντάξεως των τέτοιων πειθαρχικών αποφάσεων βλ. ΥΠΟΔ. Νο. 5.
Το μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενο Ποινολόγιο καταργείται.
Στο άρθρο 4 του ΠΔ 104/79 Υπηρεσιακά έντυπα αναφέρεται:
1. Ατομικά Δελτία μαθητών (Καρτέλλες).
Στην πρώτη στήλη αναγράφονται : α) το σχολείο όπου εγγράφεται για πρώτη φορά ως μαθητές του Γυμνασίου η Λυκείου, β) το στοιχείο εισόδου, δηλ. το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται, γ) το σχολικό έτος της εγγρα­φής, δ) η ημερομηνία της εγγραφής, ε) η τάξη στην οποία εγγράφεται και στ) ο αριθμός Μητρώου Μαθητών (Α. Μ. Μ.) Στην ίδια στήλη προβλέπεται χώρος για την αναγραφή ηθικών αμοιβών, ποινών και άλλων σημειώσεων, όπως πότε έλαβε μέρος στις εισιτήριες η τις πανελλήνιες εξετάσεις Λυκείου.
7. Έντυπο εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων
Το έντυπο αυτό (βλ. ΥΠΟΔ. Νο. 8) συντάσσεται, και υποβάλλεται αρμό­δια, όταν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή σε μαθητή αυτεπάγγελτα από τον κα­θηγητή και αυτεπάγγελτα η μετά από εισήγηση από το Διευθυντή. 0ι αποφάσεις για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων ατό το πειθαρχικό συμβούλιο του έδαφ. γ.,παρ. Ι του άρθρου 28 και το Σύλλογο καταχωρίζονται στο ειδικό Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων.
Γ/4790/31.7.69 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΙΙ. Βιβλίο Επιβολής κυρώσεων
Είναι κοινή διαπίστωση, πως οι πειθαρχικές κυρώσεις, που επιβάλλονται από τους μαθητές από τα αρμόδια όργανα του σχολείου, δεν αποφασίζονται πάντοτε με νόμιμες διαδικασίες.
Έτσι όχι σπάνια δε μπορούμε να ενημερώσουμε τους γονείς και κηδεμόνες για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση επιβολής κυρώσεως. Η βιασύνη στη λήψη αποφάσεων, το αναπολόγητο των μαθητών, το αναιτιολόγητο των αποφάσεων και το ανορθόδοξο των πειθαρχικών διαδικασιών είναι φαινόμενα συνηθισμένα, με αποτέλεσμα τον κλονισμό της πίστεως των μαθητών στη δικαιοκρισία των καθηγητών, με τις γνωστές δυσάρεστες συνέπειες στις σχέσεις μαθητών – κηδεμόνων και σχολείου.
7.4. Μη καταχώρηση ποινών στο βιβλίο κυρώσεων
Γ2/5098/18.9.92 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας ……… σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
α)Επειδή κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας » η παράλειψη ουσιώδους τύπου επάγεται ακυρότητα της όλης διαδικασίας και της τελικής εκτελεστής πράξεως » και » η δράση της δημόσιας διοίκησης δεν είναι νόμιμη, όταν δεν τηρούνται οι τύποι οι επιβαλλόμενοι από τους νόμους στις διοικητικές ενέργειες «,παρακαλούμε κατά την επιβολή σε μαθητές των κυρώσεων (ωριαίας απομακρύνσεως ή της αποβολής από τα μαθήματα) που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για μεν τα ΤΕΛ και τις ΤΕΣ από το άρθρο 31 του Π.Δ. 294/79 ,για δε τα Γυμνάσια και τους λοιπούς τύπους Λυκείων από τις διατάξεις της 2γ’ του άρθρου 28 του Π.Δ. 104/79.
Σε διαφορετική περίπτωση οι καταχωριζόμενες απουσίες θεωρούνται μη νόμιμες και δεν πρέπει να προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών ενός μαθητή κατά τον ετήσιο χαρακτηρισμό της φοίτησης του.
β)Σχετικά με τον ετήσιο χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών των σχολείων της Δ.Ε., σας πληροφορούμε ότι η σχετική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη (σχετική εγκύκλιος μας: 236.6/3/ Γ2/1504/15.5.84)
7.5. Εκπρόσωποι μαθητών στα πειθαρχικά συμβούλια διδασκόντων
Ε3/873/31/31.12.84 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Διευκρινίζουμε ότι στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών όταν συζητούνται πειθαρχικά θέματα μαθητών, οι εκπρόσωποι των μαθητών παρευρίσκονται με δικαίωμα μόνο λόγου και αποχωρούν κατά την ώρα της διάσκεψης και ψηφοφορίας.
Γ2/4094/23.9.86 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων
Άρθρο 5  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
1. Για να κατοχυρωθεί η ουσιαστική και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας καθηγητών-μαθητών. Τα θέματα που δημιουργούνται από τη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο δεν αποτελούν αντικείμενο προστριβής και αντιδικίας αλλά αντιμετωπίζονται με διάλογο, κατανόηση και καλή θέληση.
2. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή ή μαθήτριας στο σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών, όπως ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία, η γενική συνέλευση της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει ο μαθητής ή η μαθήτρια, συνέρχεται έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου της κοινότητας, συζητά το θέμα και εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των καθηγητών που έχει και την ευθύνη της τελικής απόφασης.
3. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την άποψη της γενικής συνέλευσης της κοινότητας.
4. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών με δικαίωμα λόγου.
5. Μαθητής, παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει το δικαίωμα της απολογίας.
6. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου
7.6. Διάρκεια ισχύος της ποινής αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Ε3/705/1985 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας , αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι η ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, άρθρο 30 και 31 του Π.Δ. 294/79 ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και μετά τη λήξη δηλαδή το επόμενο σχολικό έτος ο μαθητής μπορεί να επανέλθει στο πρώτο σχολείο που φοιτούσε.
Π.Δ.104/79 Αρ.16
§4. Περί των κατά το παρόν άρθρον μετεγγραφών την αποφασιστικήν αρμοδιότητα έχει ο προϊστάμενος της οικείας εκπαιδευτικής περιφερείας Γενικός Επιθεωρητής , εξαιρέσει των ενεργουμένων προς υλοποίησιν των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, δια τας οποίας πλην της επιλογής του εις ο η μετεγγραφή σχολείου η αρμοδιότης είναι μόνον εκτελεστική.

8. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ- ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ

8.1. Είδη τιμητικών διακρίσεων – Προϋποθέσεις
ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ Π.Δ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/7-2-1979)
1.   Εις μαθητές επιτυγχάνοντες γενικό βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» και επιδείξαντες διαγωγή «κοσμιωτάτη» απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των Διδασκόντων, «αριστείο προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος.
2.   Εις τον πρώτο κάθε τάξης ή τμήματος τάξης κάθε Σχολείου τυχόντατουλάχιστον γενικού ετήσιου βαθμού «λίαν καλώς» (16 – 18) και επιδείξαντα διαγωγή «κοσμιωτάτη απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των Διδασκόντων, «βραβείο προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται και εις τους ισοβαθμήσαντες ισότιμο αντίστοιχο «βραβείο προόδου».
3.   Εις μαθητές δικαιούμενους κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ιδίας τιμητικής διακρίσεως για πράξη αυτοθυσίας ή ασυνήθους ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, ευθύς μετά την τέλεση της πράξεως, απονέμεται, δι΄ αποφάσεως του Συλλόγου των Διδασκόντων, δημόσιος έπαινος ενώπιον του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων καθηγητών επί τούτο συνερχομένων.
Επί πλέον εις τους μαθητές αυτούς, οι οποίοι δια της αυτής ως άνω απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων απαλλάσσονται απασών των τυχόν βαρυνουσών αυτών κυρώσεων με όλες τις συνέπειες τους, επιδίδεται ειδικό δίπλωμα κατά την από των διατάξεων του επόμενου άρθρου οριζόμενη ημέρα επισήμου απονομής των από του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προβλεπομένων τιμητικών διακρίσεων.
4.      Ο τύπος και οι διαστάσεις των από του παρόντος άρθρου προβλεπομένων ειδικών διπλωμάτων καθορίζεται δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Π.Θ Γ2/2939/23-4-1998
Με την με αριθμό 612/11-3-1998 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ έγιναν δεκτά τα εξής που αναφέρονται στο «Βραβείο Προόδου» των μαθητών :
Οι διατάξεις του Π.Δ 104/79 για την απονομή του βραβείου (παράγραφος 2 του άρθρου 30) δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των μαθητών που διδάχτηκαν και βαθμολογήθηκαν νόμιμα σε όλα τα μαθήματα και σε εκείνους, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα και επομένως δεν βαθμολογούνται σε ένα ή περισσότερα από αυτά.
Αποκλειστικό, εν προκειμένω, κριτήριο είναι ο γενικός ετήσιος βαθμός, ο οποίος εξάγεται κατά τις ως άνω διατάξεις. Εφόσον, επομένως, ο γενικός ετήσιος βαθμός ενός μαθητή είναι ο μεγαλύτερος στην τάξη του ή στο τμήμα του κατέχει βέβαια διαγωγή κοσμιωτάτη, ο μαθητής αυτός δικαιούται το «Βραβείο Προόδου», έστω και αν έχει απαλλαγεί νόμιμα από μάθημα ή μαθήματα.
8.2. Απονομή τιμητικών διακρίσεων
ΑΡΘΡΟ 31 ΤΟΥ Π.Δ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/7-2-1979)
Οι κατά τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου τιμητικές διακρίσεις απονέμονται σε επίσημη τελετή κατά την ημέρα της εορτής της Σημαίας, στην οποία καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών.

 9. ΤΙΤΛΟΙ  ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ -ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Α. Σύνταξη τίτλων Συντάσσονται μετά την έκδοση  των αποτελεσμάτων του έτους αποφοίτησης  τους με βάση τα στοιχεία της ΑΔΤ ή Διαβατηρίου ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ( για τους Αλλοδαπούς μεταφρασμένο).
ΠΡΟΣΟΧΗ. Όσες αλλαγές προκύψουν από τη διασταύρωση των στοιχείων ταυτότητα ή πιστοποιητικού του μαθητή /τριας καταχωρούνται με ερυθρά γραφή στο μητρώο Μαθητών , σφραγίζονται  και μονογράφεται από τον Δ/ντή.
Τα απολυτήρια παραλαμβάνονται από τους κηδεμόνες των μαθητών , αφού υπογράψουν στο πρωτόκολλο αλληλογραφίας και στο Μητρώο Μαθητών ( όπου σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του απολυτηρίου , η πράξη και η ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων)
Όσα δεν αναζητηθούν τοποθετούνται στον Φάκελο ( Φ.23 ) με τους ανεπίδοτους τίτλους και φυλάσσονται μέχρι να ζητηθούν.
Τα απολυτήρια και τα ενδεικτικά εκδίδονται άπαξ  και μόνον για σχολική χρήση.
Τα ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ και τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ εκδίδονται χωρίς περιορισμό μόνον για εξωσχολική χρήση .
Οι παντός είδους εκδιδόμενοι τίτλοι φέρουν τας υπογραφάς των μελών του καθηγητικού συλλόγου, πλην των δεδικαιολογημένως απουσιαζόντων.

Β. Επαλήθευση Τίτλων

Μόλις επαληθευθεί ένας τίτλος μετά την  εγγραφή του μαθητή σε άλλου είδους σχολική μονάδα, αυτή η επαλήθευση καταγράφεται στο Μητρώο Μαθητών και ο Μαθητής δεν μπορεί στο μέλλον να ζητήσει την έκδοση κάποιου τίτλου Σπουδών εκτός του αποδεικτικού απολύσεως το οποίο εκδίδεται χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς.

Γ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

233.1/4/Γ2/1525/17.5.84 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.
……….. σας πληροφορούμε τα εξής:
1.Όσοι απώλεσαν τον τίτλο τους και επιθυμούν να εφοδιαστούν με αποδεικτικό αντίστοιχο, προσκομίζουν στο σχολείο ένορκη βεβαίωση (από ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφο) ότι έχασαν τον «τίτλο τους», οπότε το σχολείο εκδίδει αντίστοιχο αποδεικτικό ή πιστοποιητικό με την ένδειξη: «ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ ….. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ .. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ.
2.Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού εκ μέρους του οικείου σχολείου λόγω αποδεδειγμένης καταστροφής των αρχείων αυτού από πυρκαγιά ή άλλη αιτία, η απόδειξη του τίτλου γίνεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την επ΄ αναφορά διαδικασία του πρωτοδικείου εντός της περιφερείας του οποίου κείται ή εκείτο το σχολείο (Νόμος 5379/6.11.1932)
3.Σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται νέο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ή ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

 10. ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ισχύει η Υπ. Απόφαση Γ2/13324/07/02/2006 με θέμα: «Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Διαδικασία  σχολικών περιπάτων –επισκέψεων
Ø  Για την πραγματοποίηση χρειάζονται να συμμετάσχουν τα ¾  των μαθητών μέσω των Υπεύθυνων  Δηλώσεων που θα προσκομίσουν οι  κηδεμόνες  των μαθητών
Ø  Βεβαίωση Δ/ντή ότι έχουν κατατεθεί οι δηλώσεις των γονέων περί συμμετοχής των  μαθητών , ότι το πιστοποιητικό του ΚΤΕΟ θα φυλάσσεται στο αρχείο του Σχολείου
Ø  Βεβαίωση Δ/ντή ότι θα ελεγχθεί το υπ΄αριθ. Κυκλοφορίας λεωφορείο για ΚΤΕΟ , ζώνες  ασφαλείας και όριο ταχύτητας.
Ø  Πρακτικό του συλλόγου με θέμα την πραγματοποίηση του σχολικού περιπάτου
ØΑποστολή των παραπάνω με διαβιβαστικό στην Προϊστάμενη  Υπηρεσία

11. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ

Α.  ΕΚΛΟΓΗ  5/ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Σχηματίζεται  προσωρινό  συμβούλιο  κατά κοινότητα από μέλη των περσινών συμβουλίων.
Το προσωρινό συμβούλιο προετοιμάζει τις εκλογές  (συλλέγει υποψηφιότητες, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια, εξασφαλίζει κάλπη κλπ.).
2.  Οι υποψηφιότητες κατατίθενται το αργότερο μέχρι 2 ημέρες πριν από τις εκλογές.
3. Τα ψηφοδέλτια γράφονται  την παραμονή των εκλογών σε ομοιόμορφα λευκά χαρτιά με αλφαβητική σειρά και παραδίδονται στη διεύθυνση του σχολείου. Κάθε ψηφοδέλτιο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον επτά (7) υποψήφιους.
4. Οι εκλογές διεξάγονται την τελευταία διδακτική ώρα της καθορισμένης ημέρας.
5.   Η διαδικασία των εκλογών έχει ως εξής:
α)  Εκλέγεται 3/μελής  εφορευτική  επιτροπή σε κάθε κοινότητα από μαθητές που δεν θέτουν  υποψηφιότητα. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται με ανάταση των χεριών.
β) Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει από τον Διευθυντή τα ψηφοδέλτια και τηρώντας ονομαστική κατάσταση των μαθητών  διεξάγει την ψηφοφορία.
γ) Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας καταμετρά τους σταυρούς των υποψηφίων ακυρώνοντας όσα ψηφοδέλτια φέρουν διακριτικά σημάδια ή περισσότερους από πέντε (5) σταυρούς.
δ) Στο τέλος, συντάσσει και υπογράφει  πρακτικό, στο οποίο καταγράφεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το σχετικό έντυπο για το πρακτικό παραλαμβάνει από τη διεύθυνση του σχολείου.
6. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε κάθε ψηφοδέλτιο σημειώνονται μέχρι πέντε (5) σταυροί σε διαφορετικούς υποψηφίους.
7. Οι πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν το  5/μελές Συμβούλιο της μαθητικής κοινότητας, ενώ οι επόμενοι υποψήφιοι ορίζονται αναπληρωματικά μέλη.
8. Το  5/μελές Συμβούλιο αποτελείται από :  Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα,Οργανωτικό γραμματέα  και  Ταμία.
9. Η κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 5 μελών, η οποία διεξάγεται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος υποψηφίου την ίδια ή την επόμενη ημέρα.
10. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί κάποιο μέλος (εκτός του Προέδρου), αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
11. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο Πρόεδρος, το 5/μελές Συμβούλιο συμπληρώνεται με τον πρώτο αναπληρωματικό και ξαναγίνεται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των πέντε μελών.
12. Αν παραιτηθούν ή ανακληθούν τρία (3) ή περισσότερα μέλη, ξαναγίνονται εκλογές.
13. Για να ανακληθεί κάποιο μέλος, απαιτείται αίτηση των 2/3 των μαθητών της κοινότητας.
14. Κάθε μαθητική κοινότητα δικαιούται μία  (1)  ωριαία συνέλευση  κάθε μήνα, η οποία διεξάγεται κατά την τελευταία διαδακτική ώρα σε διαφορετική κάθε φορά ημέρα, ύστερα από άδεια του διδάσκοντος καθηγητή και ενημέρωση του υπευθύνου του τμήματος.
15. Ως πρώτη ωριαία συνέλευση του έτους λογίζεται η ώρα διεξαγωγής των εκλογών.

Β.  ΕΚΛΟΓΗ  15/ΜΕΛΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1.  Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι την προπαραμονή των εκλογών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι (20).
2. Σχηματίζεται η 5/μελής εφορευτική επιτροπή από μαθητές που δεν είναι υποψήφιοι. Η εφορευτική επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών.
3.  Οι εκλογές διεξάγονται κατά τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε κάθε ψηφοδέλτιο σημειώνονται μέχρι επτά (7) σταυροί.  Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς ή διακριτικά στοιχεία ακυρώνονται από την εφορευτική επιτροπή. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με σχετικό έντυπο.
4. Οι  15  πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι σχηματίζουν το  15/μελές Μαθητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από το  3/μελές Προεδρείο  (Πρόεδρος,Αντιπρόεδρος και Γραμματέας) και από 12 ισότιμα μέλη, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Οι 5 επόμενοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη.
5.  Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί απλό μέλος (πλην του προεδρείου), αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί μέλος του 3/μελούς προεδρείου, το 15/μελές Συμβούλιο συμπληρώνεται από αναπληρωματικά μέλη και ξαναγίνεται μυστική ψηφορία μεταξύ των 15 μελών. Αν παραιτηθούν ή ανακληθούν οκτώ (8) ή περισσότερα μέλη, ξαναγίνονται εκλογές. Για να γίνει ανάκληση μέλους του 15/μελούς, απαιτείται αίτηση των 2/3 των μαθητών του σχολείου.
6.  Γενική  Συνέλευση του σχολείου συγκαλείται 3 φορές το χρόνο κατά τις2 τελευταίες ώρες της ημέρας. Ως πρώτη συνέλευση λογίζεται η ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
 13. ΆΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α. Κανονική άδεια . Αφορά όλο το διδακτικό προσωπικό. Χορηγείται συνολικά έως 10 ημέρες για έκαστο ημερολογιακό έτος. Χορηγείται μετά αιτήσεως του ενδιαφερομένου από τη 4ο  Γραφείο Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά.
Β. Αναρρωτική.Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται α) μευπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρεςκατ’ έτος, β) με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ’ έτος, γ) με γνωμάτευση τουδιευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περ. (α), (β) και (γ) που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.
Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή.
Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
Σημειώνεται ότι ως αργίες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοούνται οι οριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις επίσημες αργίες (άρθρο 1 του Ν. 1157/1981). Συγκεκριμένα, επίσημες αργίες είναι οι εξής: Η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η εορτή των Τριών Ιεραρχών, η Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής) και όλες οι Κυριακές.
Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Ηαίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας.
Γ.Γονική.(4) ημερών . Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
Η άδεια χορηγείται είτε για ορισμένες ώρες είτε για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.
Για τη χορήγησή της ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες (ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.
Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Δ. Αιμοδοσίας. 2 ημερών
Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Advertisement